Giải pháp RFID quản lý thư viện tự động hóa thông minh

GIẢI PHÁP RFID QUẢN LÝ THƯ VIỆN TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH

Các vấn đề tồn tại trong quản lý thư viện Quản lý thư viện bao gồm nhiều đối tượng cần được quản lý như sách (hồ sơ, luận văn, giáo trình,…), thành viên (học sinh, sinh viên,…), hoạt động mượn – trả sách,… với các vấn đề sau: Đối với sách gồm hồ sơ, luận…